Sample Application Letters (Batch 1)

Writing an application letter is crucial. Here are samples of real letters used. Note however that they vary from those samples found over  the net.

Application Letter 1

Application Letter 2

Application Letter 3

Application Letter 4

Categories: Application Letters

Protected: Resume (Karl Daverick Delgado)

February 25, 2019 Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: Uncategorized

Protected: 5 Sets of Prof.Ed Tests

September 19, 2018 Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: LET Review Materials

Protected: The PPST

September 18, 2018 Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: Uncategorized

Palaro (An Oratorical Piece in Filipino)

Katotohanang sinsabi na sa kawalan ng diwa ng pagkakaisa naihahasik ang binhi ng pagkakabahagi, at nabubuwal maging ang pinkamatatag na mga kaharian. Sapagkat, tahanan mang nababahagi sa kaniyang sarili ay hindi makakapanatiling nakakatayo libang magkaisa.

Sa subok at pinagpipitaganang lupon ng inampalan, tapat at masikap na mga guro ng Pampamahalaang Pamantasan ng Kanlurang Mindanao, mga minamahal na panauhin, kaibigan, sa inyong lahat, ang aking malugod na pagbati!

Sa bawat taon ay isinasagawa ang mga paligsahang pampalakasan at ibat ibang mga gampaning tunggalian sa talino, kahusayan sa musika, at sining.  Pagkakataong kaloob na ang mga mag-aaral mula sa ibat-ibang kolehiyo ay magsamasama upang hindi lamang linangin ang mga kakayanan, kundi lalong higit maturuan ng mga makabuluhang diwa na hindi natututunan sa pagbasa lamang.

Opo! Ang Palaro ay nagsisilbing daan sa pagkakamit ng mga karanasang huhubog sa isip na tahanan ng unawa, sa puso na tahanan ng diwa at sa gawi na tahanan ng pagkatao. Karanasan ay dakilang bagay. Kaya’t sa lahat ng kukunin, tamuhin natin ang mabuting karanasan na siyang magtuturo ng malalim na mga unawa at dunong patungkol sa mga bagay na may ibayong halaga sa buhay.

Pagsasamasama, isang katwirang idinodoktrina ng Palaro sa bawat kalahok na ang pakinabang ay magpasa totoong buhay. Ngayon, sa paglamig ng pag-ibig, marami ang nagiging makasarili. Bagaman likas sa tao ang mapakipagkapwa, ngunit sa maraming kadahilanan napapawi ito puso. Dahil dito, kaunti ang nagsisikap na magabot ng mga kamay sa mga nangangailanan. Kapos ang marami sa diwa ng pakikipagkaisa, kaya’t bigo ang maraming programang sibiko. Palibhasa ayaw ng  makipagkaisa ng lahat, nanatili na ang kaunlaran ay bahagya na at suliranin ay marami.

Ngayon ang panahon ukol na higit na dapat maipunla ang diwa ng pakikipagkaisa at pagsasama –sama. Laganap ang kasamaan, suliranin at kahirapan. Hindi dahil sa walang solusyon na maaring gawin, kundi dahil sa hindi nagaganap ang paghahawak hawak ng kami nating lahat.

Katulad ng gintong mansanas na nalalagay sa pilak na sisidlan, nahahayag ang kabuluhan ng palaro. Pagsasama-sama at pakikiisa – mga dakilang pakinabang na ibinabahagi ng Palaro.

Lahat ng paligsahan, pangkatan man o isahan, ay nagtuturo ng pagsasama-sama. Karaniwang isip ng marami na tanging ang mga palighasang pangkoponan ang nagtuturo ng patungkol sa pagsasamasama. Subalit, kahit sa mga isahang laro, upang maipagtagumpay, kailangan ang pagsasamasama. Kuning halimbawa natin ang Boksing. Bagaman ang boksingero ay magisa sa ring ngunit ang bawat suntok, bawat lakas, bawat hirit ay nagagawa sapagkat nasanay. Nakipagkaisa siya sa pagtuturo ng kaniyang tagpagturo. Kaisa niya sa layunin ang kaniyang mga kasama at mahal sa buhay. Anopa’t hindi siya magtatagumpay kung magisa siyang lumaban. Kasama niya sa pagsanay, kadiwa niya sa layunin at kaisang isip niya ang marami. Nagaganap ang kasabihang “Ang pagtayo ng isa ay sa pagalalay ng marami.”

Kaya’t hindi munting bagay na ang mga palaro ay maisagawa. Sa pamamagitan nito napapatibay ang unawa nating lahat na pakikipagkaisa ay kailangan. Tagumpay ay abot kamay kung an gating mga kamay ay magkagapay. Sa sabay sabay na paghakabang naisusulong ang kaunlaran; sa pagkakaisa ng layunin, napagbubunga ang lahat ng bagay; sa pagiging lapat na loob at sa pagdadamayan, nabubuo ang mga pangarap at naipangyayari ang lahat ng bagay!

Ano pa ang inyong hinihintay! Kasama, tira mo na!

Categories: Oratorical Pieces

Teachers’ Day Speech

For those called to be Teacher

The teaching career was far from being promising profession for me back when I was at the height of my youth and wisdom was still sought. I remember saying to myself that teachers never leave the school. After studying for many taxing years, one ends up in a classroom teaching for more tiresome years.

While other profession enjoys the privileges of having an air-conditioned office, teachers satisfy themselves with cooling breeze given by an electric fan that is if the school can afford providing so. Others go to work bringing their laptops and attaché cases. Teachers carry all sorts of bags whatever the color and shapes may be. In the bags are all sorts of paper, pens adhesives, pictures, sketches and whatnot. These bags are carried and always remembered to be brought by teachers because they mean the world to us. Thus, if you want to identify who is a teacher amidst group of professionals, look for one who carries a bag filled with stuff – he or she is the teacher and you will never be wrong!

When you are a teacher, work does not end in school. It comes home with you. It sleeps on your bed. It dines with your family and sometimes joins you in doing toilet breaks. When most banks close at 3 and ends work at 5, teachers end their work at 5 and start working on that same hour for tomorrow’s lesson. And, the cycle does not break even when classes are suspended.

When classes are suspended due to rain, flood and other climate-related phenomena, teachers rejoice, not because teachers are free from work but because they could do more work. You see, these times are used as opportunity by teachers to record outputs and evaluate and rate products, projects and activity sheets. Teachers miss special events in the family, because there are works needed to be done. The demands of work, the pressure put on by administration and the responsibilities as surrogate parents take teachers away from the embrace of their wives or husbands, constraint them from playing with their own  kids, and take away the luxury of attending family events because teachers are bound to fulfill their duties first before personal concerns.

Teachers’ responsibility is so great, sometimes overwhelming. When a student fails, the teacher is to be blamed for not being dedicated in fulfilling the duties. But, when students earn glory and achieve honors, people remark “The child is really good”, “The parents are supportive”, but rarely does it become a case that teachers are given credit. It appears that when things are not right, teachers are at fault. But, when things went well, nobody remembers their teachers. The society is harsh on commenting against teachers, but insensitive to the sacrifices they make.

Teachers are the only professionals who spend for their work. They await their salary with much patience to use the same to buy materials, to paint the rooms, to build parks and even to buy students food. No matter how meager a teacher’s salary is, she or he will always pay for his or her job. Something funny and ironic, but a truth most parents and other stakeholders in the community fail to see. The teachers earn little, but give much. That is why people always say that if you want to be rich do not become a teacher.

Teachers teach the children of others, yet, sometimes, they could not find time to teach their own.  Teacher take care of others, yet, sometimes, forget to take care of themselves. Teachers work hard to make students remember, although they are most of the time forgotten. Teachers give and never expect to receive anything back. Teachers teach discipline, but sometimes disrespected. They give love, but sometimes unrequited. They encourage students to take enough sleep, but they don’t as they burn midnight candles to prepare for students’ learning.

Indeed, it is not easy to be a teacher. There come so many times that we complain about so many work and that we are already so tired, but after few minutes we continue working again. It is not because we cannot have other options, but because we know that what is at stake, the development of our students, is so great to be taken for granted. Hence, we wake up even so we really wanted to get more sleep. We work even though we are sick. We smile though at times we face our own worries in life. Teachers are no different from other people. We have our own heartaches, failures, weak moments and crying times. But, we are wearing a smile every time we go to school and get into our classes, not because we fake things, but because we hope to make our students realize that no matter hard and difficult things are there are still countless of reason to smile and remain hopeful.

Teachers are associated with debts. It is because of the meager salary we get disproportional to the bulk of work we take. I do not celebrate such description. But, I must say that although we may remain far from being wealthy teachers are the few people who have enriched lives because we enrich others. We build dreams like no engineers could. We shape characters like no sculptures would. Out of dull lives, masterpieces are made like not artist can. Hence, if you get tired teachers, rest if you must, but never quit!

Remember that the Divine Principal, our God Almighty, decides our greatest promotion without us submitting papers in this world and that to come. My respect to all of you! Happy Teachers Day!

Categories: Speeches

Speech (Induction Ceremony)

(Teacher Education Students)

The teaching career was far from being promising as a profession for me back when I was at the height of my youth and wisdom was still sought. I remember saying to myself that teachers never leave the school. After studying for many taxing years, one ends up in a classroom teaching for more tiresome years.

While other profession enjoys the privileges of having an air-conditioned office, teachers satisfy themselves with cooling breeze given by an electric fan that is if the school can afford providing so. Others go to work bringing their laptops and attaché cases. Teachers carry all sorts of bags whatever the color and shapes may be. In the bags are all sorts of paper, pens adhesives, pictures, sketches and whatnot. These bags are carried and always remembered to be brought by teachers because they mean the world to us. Thus, if you want to identify who is a teacher amidst group of professionals, look for one who carries a bag filled with stuff – he or she is the teacher and you will never be wrong!

When you are a teacher, work does not end in school. It comes home with you. It sleeps on your bed. It dines with your family and sometimes joins you in doing toilet breaks. When most banks close at 3 and ends work at 5, teachers end their work at 5 and start working on that same hour for tomorrow’s lesson. And, the cycle does not break even when classes are suspended.

When classes are suspended due to rain, flood and other climate-related phenomena, teachers rejoice, not because teachers are free from work but because they could do more work. You see, these times are used as opportunity by teachers to record outputs and evaluate and rate products, projects and activity sheets. Teachers miss special events in the family, because there are works needed to be done. The demands of work, the pressure put on by administration and the responsibilities as surrogate parents take teachers away from the embrace of their wives or husbands, constraint them from playing with their own  kids, and take away the luxury of attending family events because teachers are bound to fulfill their duties first before personal concerns.

Teachers’ responsibility is so great, sometimes overwhelming. When a student fails, the teacher is to be blamed for not being dedicated in fulfilling the duties. But, when students earn glory and achieve honors, people remark “The child is really good”, “The parents are supportive”, but rarely does it become a case that teachers are given credit. It appears that when things are not right, teachers are at fault. But, when things went well, nobody remembers their teachers. The society is harsh on commenting against teachers, but insensitive to the sacrifices they make.

Teachers are the only professionals who spend for their work. They await their salary with much patience to use the same to buy materials, to paint the rooms, to build parks and even to buy students food. No matter how meager a teacher’s salary is, she or he will always pay for his or her job. Something funny and ironic, but a truth most parents and other stakeholders in the community fail to see. The teachers earn little, but give much. That is why people always say that if you want to be rich do not become a teacher.

Teachers teach the children of others, yet, sometimes, they could not find time to teach their own.  Teacher take care of others, yet, sometimes, forget to take care of themselves. Teachers work hard to make students remember, although they are most of the time forgotten. Teachers give and never expect to receive anything back. Teachers teach discipline, but sometimes disrespected. They give love, but sometimes unrequited. They encourage students to take enough sleep, but they don’t as they burn midnight candles to prepare for students’ learning.

 

Now as you do your oath of office, this will give you another experience that Western Mindanao State University as the University of choice for higher learning would like to develop from their students because today more than ever, a number of interconnected factors argue for the necessity of teacher leadership in schools.

 

Let’s try to reflect these questions. Why Teacher Leadership? What does it mean to be a teacher leader? How does one become a teacher leader? What are the ways in which teachers can take leadership?

 

Future teachers like you need various levels of school leadership qualities. Some are to be learned and some are part of your personality. To be great teachers you need to possess a combination of leadership qualities that are respected by the students, parents, peers and the community. You can accomplish important tasks because of this connection you have with their profession and the people you will touch through it.

 

Teacher leadership is an idea whose time has come. The unprecedented demands being placed on schools today require leadership at every level. Yet many schools are still organized as though all the important decisions are made by administrators and carried out by teachers.

 

In the most successful schools, teachers supported by administrators take initiative to improve schoolwide policies and programs, teaching and learning, and communication. By understanding the phenomenon of teacher leadership and helping teachers develop the skills required to act as leaders, we will improve schools and help teachers realize their full potential.

 

 

Teachers exhibit leadership in multiple, sometimes overlapping, ways. Some leadership roles are formal with designated responsibilities. Other more informal roles emerge as teachers interact with their peers. The variety of roles ensures that teachers can find ways to lead that fit their talents and interests. Regardless of the roles they assume, teacher leaders shape the culture of their schools, improve student learning, and influence practice among their peers.

 

Let me end this message with this line…….That Great Teachers are Great Leaders

 

Let us always remember, that teachers who are committed to their profession have similar qualities to leaders in other areas. They are not just thinking about themselves, but how their efforts will produce successes for all of those who are a part of their profession.

Once again congratulations!!!!! and have a great day.

 

Categories: Speeches

Speech to Challenge – Main Message

With perseverance and commitment, you all have gone through this training satisfactorily. At the beginning you came like empty cups so willing and ready to be filled. Now, as filled containers, your students can drink from you to quench their thirst for learning.

All of you are seen instrumental in the continuous transfer of education. More than ever, as the university and our external study units undergo a historical metamorphosis to remain relevant for the community they serve, the need for committed teachers forming the frontline of service becomes a dire need. Along this line, it seems incumbent on me to remind you that you do not learn and upgrade your skills for the sake of simply learning and gaining new skills, but for the noble aim of equipping our clienteles whose quality of lives and aspirations are influenced much of the education they get.

As we end, beginnings happen. Commit yourselves to be one of our instructors who work with their hearts. Remember that you are EDUCATED –

You are …

E-nhanced that you may ennoble the young minds

D-riven, not easily discouraged when faced with difficulties, instead passionate to achieve goals

U-ncompromising, deals not with mediocrity and strongly motivated to seek excellence in everything

C-onscientious, possessing intention of doing tasks well

A-ltruistic, as you show a disinterested and selfless concern for the well-being of others

T-ruthful, exhibiting great sense of honesty in doing one’s task

E-ffectual because you produce desired and intended results

D-utiful, bearing a sense of duty and ever ready to perform

As final words, let us all ASPIRE to INSPIRE before we EXPIRE! Thanks you and God bless.

Categories: Speeches

Protected: LET Supplement Material (Master File)

May 26, 2018 Enter your password to view comments.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: LET Review Materials

Speech to Challenge

This speech is given after a seminar. It aims to post a challenge to all participants. 

 

With perseverance and commitment, you all have gone through this training satisfactorily. At the beginning you came like empty cups so willing and ready to be filled. Now, as filled containers, your students can drink from you to quench their thirst for learning.

All of you are seen instrumental in the continuous transfer of education. More than ever, as the university and our external study units undergo a historical metamorphosis to remain relevant for the community they serve, the need for committed teachers forming the frontline of service becomes a dire need. Along this line, it seems incumbent on me to remind you that you do not learn and upgrade your skills for the sake of simply learning and gaining new skills, but for the noble aim of equipping our clienteles whose quality of lives and aspirations are influenced much of the education they get.

As we end, beginnings happen. Commit yourselves to be one of our instructors who work with their hearts. Remember that you are EDUCATED –

You are …

E-nhanced that you may ennoble the young minds

D-riven, not easily discouraged when faced with difficulties, instead passionate to achieve goals

U-ncompromising, deals not with mediocrity and strongly motivated to seek excellence in everything

C-onscientious, possessing intention of doing tasks well

A-ltruistic, as you show a disinterested and selfless concern for the well-being of others

T-ruthful, exhibiting great sense of honesty in doing one’s task

E-ffectual because you produce desired and intended results

D-utiful, bearing a sense of duty and ever ready to perform

As final words, let us all ASPIRE to INSPIRE before we EXPIRE! Thanks you and God bless.

Categories: Speeches